?

Log in

No account? Create an account
Stamped - Plastic×LightXDistrict×_ [entries|archive|friends|userinfo]
Plastic_whores

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Stamped [Feb. 11th, 2005|04:13 pm]
Plastic_whores

plastic_whores

[frailty__]
Hello,
ik wou ff zeggen dat ik tot volgende week zaterdag niet meer online ben, want ik ben op vakantie naar Amerika.

x
linkReply

Comments:
[User Picture]From: cyberreflecti0n
2005-02-11 08:53 am (UTC)
veel plezier daar!
xxx<3
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: frailty__
2005-02-11 08:55 am (UTC)
dankjewel :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: ghoulscout_
2005-02-13 05:07 am (UTC)
Ik wil ook naar amerika :p
(Reply) (Thread)